Thông tin liên hệ

Bộ Phận bán hàng:

T. 0944030186, 0982 270 514.

E. huyminh.Xlabels@gmail.com, nhandanprepress@gmail.com.

Bộ phận quản lý đơn hàng:

T. 0944030186, 0986 087 296.

E. huyminh.xlabels@gmail.com, nhandanprepress@gmail.com, thuyhongat92@gmail.com , truongnhattan.vnn.vn@gmail.com

Bộ phận thiết kế:

T. 0944030186, 036 3888 775

E. huyminh.xlabels@gmail.com, truongnhattan.vnn.vn@gmail.com

Bộ phận sản xuất, chất lượng:

T. 0944030186

E. huyminh.xlabels@gmail.com, nhandanprepress@gmail.com, thuyhongat92@gmail.com

Bộ phận giao nhận hàng:

T. 0944030186 , 0986 087 296.

E. , nhandanprepress@gmail.com, thuyhongat92@gmail.com

Bộ phận theo dõi công nợ:

T. 0944030186, 0986 087 296. , 0982 270 514

E. huyminh.xlabels@gmail.com, nhandanprepress@gmail.com, thuyhongat92@gmail.com, dhnguyen2906@gmail.com